ul. Hetmańska 1A/12 Poznań kancelaria@taxconnect.pl +48 61 85 15 329

Pomagamy w uruchomieniu działalności gospodarczej:

 • doradzamy przy wyborze formy prowadzenia działalności (osoba fizyczna czy spółka),
 • pomagamy wybrać najkorzystniejszą formy opodatkowania,
 • przygotujemy projekt umowy spółki
 • zaaranżujemy termin u notariusza (dotyczy spółki komandytowej, spółki z o. o. i S.A.), lub pomożemy przeprowadzić elektroniczną rejestrację spółki  
 • wedle potrzeb przedsiębiorcy możemy dokonać stosownych zgłoszeń także w innych instytucjach (ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy, Sanepid)

Wybór formy prawnej i metody opodatkowania

Założenie firmy to bardzo ważny moment w życiu zawodowym przedsiębiorcy. Przed podjęciem pierwszych decyzji warto dokładnie przemyśleć formę prawną prowadzenia działalności i metodę opodatkowania.
Polskie prawo dopuszcza różnorodne formy prawne prowadzenia działalności:

 • osoba fizyczna
 • spółka cywilna
 • spółki osobowe (jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna)
 • spółki kapitałowe (sp. z o. o. lub spółka akcyjna)

W przypadku trzech pierwszych form działalność jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Pomijając opodatkowanie w formie karty podatkowej (dla działalności w małych rozmiarach) można wskazać następujące trzy możliwości opodatkowania osoby fizycznej:

 • o podatek liniowy (19% od osiągniętego dochodu),
 • o według zasad ogólnych (czyli w zgodnie ze skalą podatkową 18%, a po przekroczeniu 85.528 zł – 32% od osiągniętego dochodu),
 • o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (w zależności od branży 3,5%, 5,5%, 8,5%, 20% od przychodów), ale UWAGA – możliwość opodatkowania ryczałtem przysługuje tylko w niektórych branżach (np. gastronomia, budowlana).

Spółki kapitałowe opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 19% lub 9% (dla „małych podatników” o rocznych przychodach nieprzekraczających równowartości 1,2 mln EURO). Warto jednak pamiętać, że w przypadku osób prawnych (sp. z o.o., S.A), oprócz podatku CIT, w przypadku chęci wypłaty zysku (dywidendy) wspólnikom, należy uiścić jeszcze podatek od dywidendy w wysokości 19%.

Zatem przykładowo – jeżeli spółka wypracuje zysk na poziome 100.000 zł, to:

 1. opłaca podatek CIT w wysokości 19% - 19.000 zł (dla „małego podatnika będzie to 9.000) a jeżeli chce zysk wypłacić wspólnikom w formie dywidendy to:
 2. od zysku netto (81.000) opłaca podatek od dywidendy w wysokości 19% - 15.390 zł. Czyli łączna kwota uiszczonych podatków wynosi 34.390 zł, a łączne (realne) opodatkowanie – 34,39%.
 3. W przypadku „małego podatnika” – od zysku netto (91.000) podatek od dywidendy wyniesie 17.290 zł, z zatem łączna kwota podatków dla takiego podatnika wynosi 26.290 zł, zatem łączne (realne) opodatkowanie 26,29%.

 Powyższy podatek od dywidendy dotyczy tylko osób fizycznych. W przypadku, gdy wspólnikiem jest spółka kapitałowa, to pod pewnymi względami

Niestety, opodatkowanie takie w żaden sposób nie może konkurować np. z podatkiem liniowym u osób fizycznych. Przedsiębiorca opodatkowany „liniówką” zapłaciłby tylko 19.000 zł podatku, zatem w porównaniu do spółki z o. o. zaoszczędziłby 15.390 zł lub 7.290 zł (w przypadku „małego podatnika”.  Oczywistym jest, że mimo wady, jaką jest de facto podwójne opodatkowanie zysków, spółka z o. o. ma jednak wiele zalet, których nie posiada przedsiębiorstwo osoby fizycznej. Przede wszystkim – osoba fizyczna, bądź też wspólnik spółki osobowej odpowiadają, co do zasady (za wyjątkiem komandytariusza w spółce komandytowej – o czym później) całym swoim prywatnym majątkiem za wszelkie zobowiązania, w tym budżetowe. Wspólnicy spółki z o. o. nie odpowiadają za zobowiązania w żaden sposób. Natomiast członkowie Zarządu spółki z o. o. odpowiadają prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki tylko wtedy – gdy na czas nie złożą wniosku o upadłość. Po drugie  - spółkę z o. o. można bardzo łatwo sprzedać lub kupić. Wiąże się to z tylko z podpisaniem umowy zbycia udziałów w obecności notariusza (tzw. podpis notarialnie poświadczony). Po trzecie – spółkę z o. o. można przekształcić w dowolną spółkę – zarówno osobową – jak i spółkę akcyjną.  Przedsiębiorstwo osoby fizycznej może ulec przekształceniu w spółkę z o. o.

Spółka komandytowa

Istnieje jednakże konstrukcja prawna, która łączy w sobie bezpieczeństwo spółki z o. o. z możliwością preferencyjnego opodatkowania podatkiem liniowym. Możliwość taką daje spółka komandytowa. Spółka ta w największym skrócie polega na tym, że co najmniej jeden ze wspólników (komplementariusz) odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, natomiast pozostali wspólnicy (komandytariusze) odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości tzw. „sumy komandytowej” określonej w umowie spółki. Czyli przykładowo w spółce dwuosobowej – jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń a drugi do umówionej kwoty. Tyle tylko, że owym wspólnikiem, który odpowiada bez ograniczeń całym swoim majątkiem może być spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zatem spółka z o. o. jako wspólnik spółki komandytowej odpowiadać będzie całym swoim majątkiem, jednakże z istoty spółki z o. o. wynika, że jej odpowiedzialność jest ograniczona tylko do majątku spółki. Podsumowując – w spółce komandytowej, w której komplementariuszem uczynimy sp. z o.o. ograniczymy odpowiedzialność takiej spółki komandytowej tylko do majątku sp. z o.o. Natomiast komandytariusze – np. osoby fizyczne - odpowiadać będą tylko do wysokości ustalonej w umowie spółki sumy komandytowej (brak ustawowego limitu – można ustalić kwotę np. 1000 zł), a w pozostałej części są zwolnieni od odpowiedzialności. Procentowy udział w zysku można ustalić dowolnie – np. 10% komplementariusz, a 90% komandytariusz.  Nie ma oczywiście żadnych przeciwwskazań, by udziałowcami spółki z o. o., która ma być komplementariuszem zostali … komandytariusze. Nadmieńmy jeszcze, że taka forma prowadzenia działalności staje się w naszym kraju coraz bardziej popularna. Wzorujemy się na gospodarce niemieckiej, gdzie tego typu spółki są praktycznie najpopularniejszą formą prowadzenia biznesu.

Skontaktuj się z nami