ul. Hetmańska 1A/12 Poznań kancelaria@taxconnect.pl +48 61 85 15 329

W Tax Connect świadczymy usługi audytu podatkowego. Zakres audytu podatkowego może obejmować rozliczenia wskazanego rodzaju podatku za cały rok (podatkowy) lub określony przez klienta przedział czasu.

Wyniki audytów podatkowych bardzo często wskazują, że przyczyną nieprawidłowości rozliczeń podatkowych spółek jest brak określonych procedur podatkowych, które pozwalają zachować wymaganą przez ustawodawcę podatkowego należytą staranność.

Czym jest audyt podatkowy?

Audyt podatkowy jest usługą polegająca na weryfikacji zgodności deklarowanych przez podatnika podstaw opodatkowania i podatków z prawem podatkowym. Ponadto audyt podatkowy identyfikuje obszary szczególnego ryzyka podatkowego w przedsiębiorstwie i wskazuje kierunki przyszłych działań w celu wyeliminowania ujawnionych nieprawidłowości.

Czym jest procedura podatkowa?

Rolą procedur podatkowych jest ograniczenie ryzyka podatkowego w tym powstawania nieprawidłowości w wyliczeniach podatków oraz ograniczenie sytuacji nieterminowego składania deklaracji oraz informacji podatkowych. Odpowiednio sporządzone i wdrożone procedury poprawiają bezpieczeństwo podatnika.

Jakie zakres podatków obejmuje audyt podatkowy?

Rzadko się zdarza, że podatnicy są pewni co do prawidłowości rozliczeń podatkowych. Z doświadczenia wiemy, że najczęstsze problemy dotyczą podatku VAT, podatków dochodowych (PIT/CIT), schematów podatkowych (MDR) Najczęściej występujące obszary audytu to:

 • Audyt podatku od wartości dodanej VAT w tym:
  - zasadność odliczenia podatku naliczonego
  - poprawność ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego
  - poprawność wystawiania faktur
  - dokumentowanie importu towarów oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych WNT oraz WDT (prawo do stawki 0%)
  - transakcje łańcuchowe
  - import usług
  - zwolnienia podmiotowe/przedmiotowe
  - poprawność plików JPK w tym kody GTU
  - obowiązki związane z kasami fiskalnymi
 • Audyt z przestrzegania przepisów o schematach podatkowych MDR
 • Audyt z przestrzegania przepisów o podatku PIT (także w części ZUS) w tym:
  - poprawność zaliczania przychodów i kosztów do odpowiednich źródeł
  - dokumentowanie kosztów
  - warunki uznania kosztu/wydatku za koszt uzyskania przychodu
  - poprawność amortyzacji środków trwałych (budynków mieszkalnych)
  - poprawność sporządzania list płac (PIT-4, PIT-11)
  - poprawność ustalenia podstawy składek na ubezpieczenie społeczne/zdrowotne
  - analiza przestrzegania przepisów o cenach transferowych
  - wypełnianie obowiązków Płatnika w podatku u źródła WHT (stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania)
  - zwolnienia podmiotowe/przedmiotowe
  - poprawność stosowanych stawek Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • Audyt podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych
 • Audyt podatku od czynności cywilnoprawnych PCC
 • Audyt z przestrzegania przepisów o podatku CIT w tym:
  - poprawność zaliczania przychodów i kosztów do odpowiednich źródeł
  - dokumentowanie kosztów
  - zwolnienia podmiotowe/przedmiotowe
  - warunki uznania kosztu/wydatku za koszt uzyskania przychodu
  - poprawność amortyzacji środków trwałych (budynków mieszkalnych)
  - analiza przestrzegania przepisów o cenach transferowych
  - wypełnianie obowiązków Płatnika w podatku u źródła WHT (stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania)
  - kwalifikacja usług niematerialnych
  - poprawność ewidencji i kalkulacji estońskiego CIT
 • Audyt umów z uwzględnieniem przepisów tzw. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania GAAR/SAAR

Jakie korzyści dla przedsiębiorstwa daje dobrze przeprowadzony audyt?

Profesjonalnie przeprowadzony audyt podatkowy kończy się sporządzeniem raportu opisującego badane obszary oraz wskazanie ewentualnych nieprawidłowości. Raport zawiera wskazanie metody skorygowania nieprawidłowości. Ponadto to co odróżnia kontrole od audytu to wskazanie pożądanych kierunków działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości w przyszłości (zanim pojawi się w spółce organ podatkowy w celu przeprowadzenia kontroli).

Audyt przeprowadzony przez niezależnych ekspertów TAX CONNECT jest niezbędnym elementem zarządzania ryzykiem podatkowym i jest dodatkowym wsparciem nawet najlepszego działu księgowego w spółce.

Skutkiem przeprowadzonego audytu mogą być nie tylko wskazania co do nieprawidłowości, ale także wnioski i rekomendacje, co do możliwych oszczędności podatkowych (np. możliwość skorzystania z ulg podatkowych lub zwolnień o których podatnik nie miał wiedzy).

Rodzaje procedur podatkowych

Najczęściej zamawiane procedury podatkowe dotyczą tych podatków, w których występują najwyższe sankcje podatkowe lub karno-skarbowe. Ponadto ważnym kryterium wyboru takiej a nie innej procedury podatkowej jest duża zmienność przepisów i orzecznictwa sądów administracyjnych. Najczęstsze procedury to :

 • wewnętrzna procedura przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązków przekazywania informacji o schematach podatkowych MDR
 • procedura należytej staranności w podatku u źródła WHT
 • procedura należytej staranności (dobra wiara) w podatku VAT
 • procedura należytej staranności w podatku CIT
 • procedura stosowania cen transferowych (polityki cen transferowych TP)

Korzyści z posiadania procedur podatkowych

Podstawowym celem posiadania i stosowania procedur podatkowych jest dochowanie należytej staranności co za tym ograniczenie ryzyka podatkowego w tym pociągnięcia do odpowiedzialności członków zarządu. Dobra procedura określa zadania poszczególnym członkom organizacji (delegowanie zadań), określa zastępowalność w razie nieobecności pracownika odpowiedzialnego za sporządzanie deklaracji oraz informacji podatkowych. Procedura powinna także określać okresowe szkolenia pracowników ze zmian w prawie podatkowym.

Co obejmuje usługa Tax Connect?

 • Przeprowadzanie na zlecenie klienta audytów podatkowych – w takim zakresie w jakim specyfika działalności klienta generuje największe ryzyka (zakres dopasowany do aktualnych potrzeb klienta).
 • Sporządzanie procedur podatkowych dedykowanych pod konkretny podmiot. Specyfika działalności a także rozmiar podmiotu ma istotny wpływ na sposób sporządzenia procedury. Każdy pracownik, którego praca może mieć wpływ na obowiązki podatkowe przedsiębiorstwa powinien mieć możliwość korzystania z dobrze przygotowanych procedur należytej staranności.
 • Naszym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa prawnego i finansowego przedsiębiorcy.

Doświadczenie Tax Connect

Zatrudniamy doświadczonych specjalistów w tym: doradców podatkowych, radców prawnych, księgowych oraz specjalistów ds. kadr i płac. Nasz zespół na bieżąco śledzi wydawane przez organy podatkowe interpretacje, orzecznictwo sądów administracyjnych oraz wyroki TSUE.

Skontaktuj się z nami