ul. Hetmańska 1A/12 Poznań kancelaria@taxconnect.pl +48 61 85 15 329

Przedsiębiorcy bardzo często zawierają transakcję z podmiotami powiązanymi (osobowo, kapitałowo, gospodarczo). W przypadku gdy roczna wartość transakcji przekroczy ustawowe limity podatnik jest zobowiązany przygotować i posiadać dokumentację cen transferowych. Brak przedłożenia dokumentacji na żądanie organu podatkowego w terminie 7 dni skutkować może sankcjami karnoskarbowymi oraz opodatkowaniem stwierdzonej przez organ różnicy pomiędzy ceną rynkową a rzeczywistą ceną transakcji sankcyjną stawką podatku w wysokości 50% (dla transakcji zawartych do końca 2018) lub dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 10%, 20% lub 30% (dla transakcji zawartych od roku 2019).

Jakkolwiek aktualnie przepisy o cenach transferowych dotyczą mniejszej grupy podatników, to za lata 2017-2018 obowiązek dokumentacyjny mają podmioty o przychodach lub kosztach przekraczających równowartość 2 mln Euro (minimalna wartość transakcji 50.000 Euro), a za rok 2016 i wcześniejsze obowiązek dotyczył wszystkich podatników (bez względu na wysokość przychodów lub kosztów) realizujących transakcje o wartości (w skali roku) 30.000 Euro dla świadczonych usług i 50.000 dla transakcji towarowych.

Rekomendujemy zatem analizę, czy spółka realizowała w/w transakcję. W przypadku pozytywnej odpowiedzi niezbędne będzie niezwłoczne sporządzenie dokumentacji.

W ramach doradztwa związanego z cenami transferowymi:

  • przeprowadzamy audyt obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych;
  • pomagamy przygotować politykę cen transferowych;
  • Sporządzamy dokumentację cen transferowych (local-file, master-file, benchmark);
  • doradzamy przy prawidłowej kalkulacji cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Skontaktuj się z nami