ul. Hetmańska 1A/12 Poznań kancelaria@taxconnect.pl +48 61 85 15 329
10-11-2018

Zmiany w prawie pracy od 2019


Rok 2019 będzie obfitował w wiele zmian – m.in. dla pracowników i pracodawców, w szczególności w zakresie przepisów Kodeksu Pracy. Część zapowiadanych projektów zostało jednak wstrzymanych – odsunięto w czasie m.in. nowelizację dotyczącą 26-dniowego urlopu dla wszystkich pracowników bez względu na staż pracy oraz likwidację tzw. „urlopu na żądanie”.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, które na pewno wejdą w życie w tym roku oraz na początku przyszłego roku, tj. z dniem 01.01.2019 r.

  1. Od 1.12.2018 r. nie uzyskamy już od lekarza zwolnienia w formie papierowej. Dla pracownika jest to forma wygodniejsza – nie będzie już musiał dostarczać pracodawcy zwolnienia lekarskiego. Również pracodawca od razu otrzyma wiadomość o tym, że pracownikowi wystawiono e-ZLA i nie będzie już musiał przekazywać zwolnienia lekarskiego do ZUS. Będzie miał też stały dostęp do bazy zwolnień lekarskich. Jedynym warunkiem dla tak łatwego dostępu do zwolnień lekarskich online jest założenie profilu na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS). Profil można założyć na stronie www.zus.pl. Założenie tego profilu jest dla pracodawcy konieczne z uwagi na istotne dla niego informacje kadrowe o pracownikach. Elektroniczne zwolnienia lekarskie pozwalają też na lepszą kontrolę oraz na ograniczenie nadużyć w tym zakresie. W razie potrzeby pomożemy Państwu przy zakładaniu ww. profilu, w tym celu prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny z Kancelarią.
  2. Dnia 25.11.2018 r. wejdzie w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która wprowadza również zmiany do Kodeksu Pracy. W przypadku śmierci pracodawcy i ustanowienia zarządu sukcesyjnego nie wygasną zawarte z pracownikami umowy o pracę, co pozwoli na dalsze prowadzenie i prawidłowe funkcjonowanie takiej firmy. W ustawie znalazły się też rozwiązania dotyczące sytuacji na wypadek, gdyby nie doszło do ustanowienia zarządu sukcesyjnego oraz okresu obowiązywania zarządu sukcesyjnego.
  3. Z dniem 01.01.2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 10.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Zmiana ta jest bardzo znacząca, bowiem okres przechowywania akt pracowniczych ulegnie zmniejszeniu z lat 50 do lat 10. Dokumentację pracowniczą będzie można przechowywać i prowadzić w formie papierowej lub elektronicznej. Ponadto powyższe przechowywanie ma przebiegać „w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej”. Ustawa wskazuje jednak w tym zakresie wyjątki. Reguluje ona również sposób zmiany formy prowadzenia dokumentacji z papierowej na elektroniczną, a także kwestie niszczenia czy zwrotu dokumentacji pracowniczej. Bardzo ważną kwestią jest też zapoznanie się z przepisami przejściowymi do ustawy w celu ustalenia prawidłowego okresu przechowywania akt, gdyż okres ich przechowywania uzależniony jest od daty nawiązania stosunku pracy. Przedstawiona zmiana będzie pociągała za sobą dalsze konsekwencje również w zakresie dostosowania prowadzonej w firmach dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych (RODO), bowiem w rejestrach czynności czy informacjach dla pracowników wskazany był 50-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
  4. W wyniku powyższych zmian konieczna stała się również zmiana rozporządzenia dotyczącego prowadzenia przez pracodawców dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Obecnie trwają prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie dokumentacji pracowniczej, które zgodnie z projektem, powinny wejść w życie również w dniu 01.01.2019 r. Pracodawcy będą mieli 6 miesięcy na dostosowanie dokumentacji pracowniczej do nowych przepisów. Warto również nadmienić, że zostanie zmieniona część C akt pracowniczych, a dotychczasowa część C, stanie się częścią D.
  5. Od dnia 01.01.2019 r. wchodzi również w życie nowelizacja Kodeksu Pracy w zakresie sposobu wypłacania wynagrodzenia pracownikowi. Od tego dnia zasadą będzie wypłacanie pracownikowi wynagrodzenia na rachunek bankowy. Pracownik będzie miał jednak możliwość złożenia wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Powyższa aktualizacja przepisów wprowadziła zatem możliwość żądania numeru rachunku płatniczego przez pracodawcę od pracownika, jeśli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. W tym względzie pracodawca musi pamiętać, że w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ww. zmiany powinien on w sposób u niego przyjęty poinformować pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych o obowiązku podania numeru rachunku bankowego lub złożenia wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.
  6. Przypominamy również, iż zgodnie z przepisami przejściowymi nowelizacji do kodeksu pracy, która weszła w życie dnia 22 lutego 2016 r., umowy terminowe tj. umowy o pracę zawarte na czas określony, które zostały zawarte przed lub w dniu 22 lutego 2016 roku i trwały w tym dniu, jeśli ich okres trwania nie zakończył się do 21 listopada 2018 r., zostaną one przekształcone w umowy na czas nieokreślony z dniem 22 listopada 2018 r.
    Termin ten ma zastosowanie do sytuacji, gdy nie występowały żadne przerwy w zatrudnieniu.

 


powrót
Skontaktuj się z nami