ul. Hetmańska 1A/12 Poznań kancelaria@taxconnect.pl +48 61 85 15 329
18-03-2020

Świadczenia z powodu Kwarantanny lub Izolacji


 • Zgodnie z przepisami państwowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji osoby przebywającej na terytorium RP, jeśli:
  • jest ona zakażona,
  • chora na chorobę zakaźną,
  • podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną,
  • miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego.
 • Decyzja inspektora sanitarnego stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby na ogólnych zasadach. Zatem za czas nieobecności w pracy z powodu kwarantanny lub izolacji przysługuje:
  • wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy, wypłacane przez płatnika składek lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych, (decyzja może być dostarczona do pracodawcy bądź do placówki ZUS po okresie kwarantanny lub izolacji).
 • Jeżeli lekarz leczący uzna, że w trakcie hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny ze względu na stan zdrowia osoby poddanej tym obowiązkom uzasadnione jest orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby i potwierdzi to wystawiając zaświadczenie lekarskie, jest ono dokumentem do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń z tytułu choroby. Ocena, czy stan zdrowia uzasadnia wystawienie zaświadczenia lekarskiego, pozostaje w kompetencji lekarza.
 • W przypadku braku orzeczonej kwarantanny lub izolacji a w przypadku zagrożenia wirusem zarówno pracownik jak pracodawca mają możliwość ustalenia następujących form świadczenia pracy jak i wynagrodzenia:
  • możliwości skierowana pracownika do pracy zdalnej,
  • skierowania pracownika na urlop zaległy, w przypadku niewykorzystania przez pracownika urlopu za rok ubiegły;
  • pracodawca może okresowo zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Może to jednak nastąpić jedynie za wypłatą pełnego wynagrodzenia za okres zwolnienia świadczenia pracy. W przypadku współpracowników, którzy nie poinformowali pracodawcy o swoim wcześniejszym pobycie i pojawili się w pracy, a informacja ta wyszła na jaw, osoby te mogą skorzystać z uprawnienia do powstrzymania się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego,
  • zgodnie z art. 81 K.p. pracownikowi za czas nie wykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Oczywiście – za zgodą obu stron (Pracodawca – Pracownik) Pracownik może udać się na urlop wypoczynkowy. W przypadku wcześniej zaplanowanych urlopów – przebiegają one na dotychczasowych zasadach.


powrót
Skontaktuj się z nami