ul. Hetmańska 1A/12 Poznań kancelaria@taxconnect.pl +48 61 85 15 329
19-11-2018

Co przyniosła ulga na start?


Przypominamy, że z dniem 30.04.2018 r. weszła w życie tzw. „Konstytucja Biznesu” składająca się z 5 ustaw, w tym ustawy z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018, poz. 646).

Ustawą Prawo przedsiębiorców została wprowadzona tzw. „ulga na start” dla osób zakładających po raz pierwszy działalność gospodarczą lub dla osób które podejmują ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonują jej na rzecz byłego pracodawcy. W takiej sytuacji wskazane osoby nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Z kolei jeśli miesięczne przychody pochodzące z działalności gospodarczej nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, osoby takie nie muszą rejestrować tej działalności ani płacić z tego tytułu składek ZUS.

W okresie korzystania z „ulgi na start” ubezpieczenie zdrowotne pozostaje obowiązkowe, o ile wykonywana działalność nie zostanie zawieszona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zgodnie z wytycznymi ZUS do ubezpieczenia zdrowotnego w okresie „ulgi na start” zgłoszenia należy składać na druku ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 40. W okresie korzystania z „ulgi na start” ubezpieczenie zdrowotne pozostaje obowiązkowe i oblicza się je od zadeklarowanej kwoty, jednak nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (w 2018 r. jest to kwota 3554,93 zł). Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru (w 2018 r. najniższa składka wynosi 319,94 zł). Składka ta jest miesięczna i niepodzielna oraz powinna być opłacana w pełnej wysokości niezależnie od ilości dni podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w miesiącu. Po upłynie 6 miesięcy „ulgi na start” przez 24 miesiące kalendarzowe korzystający z ulgi będzie opłacał składki od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Podobnie będzie w sytuacji, gdy osoba ta zrezygnuje z „ulgi na start” przed upływem 6 miesięcy.

Przed zarejestrowaniem firmy i rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej bardzo ważne jest podjęcie decyzji, z jakich ulg przyszły przedsiębiorca ma zamiar korzystać oraz w jakiej formie ma być prowadzona działalność. Powyższe ustalenia wiążą się również z dalszymi decyzjami, np. w przedmiocie ustalenia formy rozliczeń z fiskusem. Warto przeanalizować w tym względzie cały stan faktyczny i oczekiwania przyszłego przedsiębiorcy. Niejednokrotnie zasadne będzie udanie się po poradę do podmiotu profesjonalnego. Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż pomimo wprowadzenia przez ustawodawcę Punktów informacji dla przedsiębiorcy niemożliwe jest tam uzyskanie kompleksowych informacji, ponieważ co do zasady instytucja ta nie prowadzi doradztwa w indywidualnych sprawach, a jest jedynie punktem informacji ogólnej.


powrót
Skontaktuj się z nami