ul. Hetmańska 1A/12 Poznań kancelaria@taxconnect.pl +48 61 85 15 329
20-11-2018

Zmiany w prawie o ruchu drogowym.


Jak się zachować po zmianach ustawy w przypadku kolizji.

Ustawą z dnia 09.05.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, zniesiono obowiązek posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy odpowiedzialności cywilnej (OC). Zgodnie ze zmianami wszelkie dane pojazdu i informacje o zawartej polisie OC gromadzone są w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK). Podczas kontroli uprawnione służby (np. Policja czy Inspekcja Transportu Drogowego) sprawdzą zdalnie dane zatrzymanego pojazdu w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Kierujący pojazdem zarejestrowanym za granicą uczestniczącym w ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest natomiast obowiązany mieć przy sobie oraz na żądanie uprawnionego organu okazać dokumenty szczególne wskazane w przepisach Prawa o ruchu drogowym i dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu oraz dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

W związku z powyższymi zmianami rodzi się pytanie: co w przypadku kolizji? Jak ustalić czy uczestnik tzw. „stłuczki” był ubezpieczony? Jednym ze sposobów jest ściągnięcie mobilnej aplikacji na telefon ze strony internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego „Na wypadek”, która pozwoli nie tylko na zlokalizowanie miejsca zdarzenia, ale też po wprowadzeniu numerów rejestracyjnych pojazdu uczestnika kolizji na ustalenie czy uczestnik zdarzenia miał wykupioną polisę OC oraz u jakiego ubezpieczyciela. Kolejnym sposobem jest wezwanie Policji na miejsce zdarzenia, co pozwoli również na dokonanie potrzebnych ustaleń oraz potwierdzi, że kolizja faktycznie miała miejsce. Oczywiście, w przypadku posiadania przez kierowców dowodu rejestracyjnego oraz polisy OC, nie będzie problemów z ustaleniem danych.

Jednocześnie, przy okazji omawiania tematu kolizji drogowych, podkreślenia wymaga kwestia dokładnej analizy kosztorysów powypadkowych przygotowywanych przez ubezpieczycieli. Częstą praktyką ubezpieczycieli w takich sytuacjach jest zaniżanie kosztorysów poprzez zaniżenie roboczogodzin oraz wartości części zamiennych. Na decyzję ubezpieczyciela możliwe jest złożenie odwołania bądź reklamacji, a także w dalszej kolejności wytoczenie powództwa do sądu powszechnego, bądź złożenia skargi do Rzecznika Finansowego.


powrót