ul. Hetmańska 1A/12 Poznań kancelaria@taxconnect.pl +48 61 85 15 329
20-12-2018

Zmiany w ustawach o PIT i CIT


Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie obszerne zmiany w prawie podatkowym. Poniżej wskazujemy najważniejsze z nich.

W ustawie PIT wprowadzono następujące zmiany:

 • możliwość łącznego opodatkowania dochodów małżonków oraz preferencyjnego opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci również wtedy, gdy złożenie zeznania rocznego nastąpi po terminie, tzn. po 30 kwietnia;
 • uwzględnienie przez spadkobiercę okresu posiadania nieruchomości lub praw majątkowych (ust. 1 pkt 8 lit. a-c) przez spadkodawcę – dla obliczenia 5-letniego okresu warunkującego możliwość nieopodatkowania dochodów z ich zbycia;
 • uwzględnienie roku nabycia lub wybudowania nieruchomości oraz roku nabycia innych praw majątkowych do majątku wspólnego małżonków – dla obliczenia 5-letniego okresu warunkującego możliwość nieopodatkowania dochodów z ich zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej;
 • zwolnienie z opodatkowania przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości (części lub udziału) wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z wyjątkiem przychodu z odpłatnego zbycia gruntów, które w związku z takim zbyciem utraciły charakter rolny;
 • wydłużenie z dwóch do trzech lat okresu, w którym dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości musi być przez podatnika wydatkowany na własne cele mieszkaniowe jako warunek skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej;

Zmienia się wysokość kwoty wolnej od podatku. W 2019 r. można będzie rozliczyć PIT przy kwocie wolnej która wynosi:

 • 8000 zł, zatem podatnicy, którzy zarobili mniej niż 8000 zł w roku rozliczeniowym, nie zapłacą podatku,
 • przy dochodzie od 8000 zł do 13 000 zł, kwota wolna wyniesie od 8000 zł do 3091 zł. Zasada ta polega na tym, że im większy dochód, tym niższa kwota wolna od podatku.
 • jeśli dochód będzie wyższy niż 13 000 zł, ale mniejszy niż 85 528 zł to kwota wolna będzie równa 3091 zł.
 • przy dochodzie w przedziale 85 528 zł – 127 000 kwota wolna wyniesie od 3091 zł do 1 zł,
 • natomiast przy dochodzie wyższym niż 127 000 zł kwota wolna od podatku nie występuje.

Wprowadzenie nowych zasad stosowania kwoty zmniejszającej podatek w 2018 r. nie ogranicza prawa podatników do korzystania z ulg podatkowych tj. zapłaconych w danym roku składek ZUS za podatnika lub osobę współpracującą.

Zmiany dotyczące przedsiębiorców:

 • w zakresie kosztów „samochodowych” wprowadzono kolejne ograniczenia i tak:
  • nie będą kosztami podatkowymi odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość: 225 tys. zł - dla przypadku samochodu elektrycznego i 150 tys. zł dla pozostałych samochodów osobowych, powyższe limity dotyczyć będą również aut leasingowych (dotyczy umów zawartych po 31. 12. 2018 r.),
  • w przypadku używania samochodu dla celów prywatnych i służbowych w koszty podatkowe zaliczyć będzie można tylko 75% wydatków poniesionych z tytułu kosztów używania (paliwo, ubezpieczenia, serwis itp.). można ominąć ten zakaz prowadząc ewidencję przebiegu pojazdu i używać go tylko do celów firmowych (taką jak na użytek VAT).
  • wydatki związane z leasingiem nie będą objęte limitem 75% zaliczenia w koszty z zastrzeżeniem, że jeżeli w racie leasingu zawarte będą także opłaty eksploatacyjne (np.: serwis, wymiana opon), to ta część raty będzie objęta limitem 75%, a sam koszt finansowania nie.
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które korzystają z własnych samochodów niewprowadzonych do firmowej ewidencji środków trwałych, przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć do kosztów 20 proc. wydatków związanych z używaniem auta.
 • wprowadzono kompleksowe zmiany w regulacjach dotyczących cen transferowych (wyodrębnione rozdziały w ustawie o PIT i ustawie o CIT). Celem nowelizacji jest uproszczenie przepisów, dostosowanie ich do zmieniającego się otoczenia prawnego i gospodarczego oraz uwzględnienie wytycznych OECD w tym zakresie. Zmiany dotyczą w szczególności dokumentacji cen transferowych, zasady ceny rynkowej, definicji podmiotów powiązanych oraz korekty cen transferowych,
 • zastąpiono stawkę podatku CIT w wysokości 15%– stawką 9% w odniesieniu do małych podatników, a także podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej (ci nie muszą mieć statusu małego podatnika). Podatek będzie wynosił 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro (według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł).
 • ze stawki 9 % nie skorzystają podatnicy:
  • jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 tys. euro.,
  • w przypadku spółki dzielonej, podatnika, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 tys. euro lub składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników.
 • kolejna zmiana dotyczy możliwości przedłożenia kopii certyfikatu rezydencji. Nowelizacją dopuszczono możliwość uwzględnienia przedłożenia kopii certyfikatu rezydencji podatkowej w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania podatnika dla celów podatkowych, gdy kwoty należności, które wypłacane są na rzecz tego samego podmiotu nieprzekraczającej 10 tysięcy złotych rocznie oraz informacje, które wynikają ze złożonej kopii certyfikatu nie budzą uzasadnionych wątpliwości dot. zgodności ze stanem faktycznym.

Ponadto ustawodawca z dniem 1 stycznia 2019 r. wprowadził następujące zmiany dotyczące m.in.:

 • IP BOX (Innovation Box) – przedsiębiorcy, którzy osiągają dochody z prawa własności intelektualnej uzyskanego z działalności lub z usług zakupionych od innych podmiotów, ale przez siebie opatentowanych, będą mogli korzystać z preferencyjnej stawki w podatku CIT a także w PIT. Dochód w ten sposób wygenerowany będzie opodatkowany stawką w wysokości 5%. Ulga będzie obowiązywać już od 2019 r. i dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców niezależnie od wielkości.
 • EXIT TAX (podatek od niezrealizowanych zysków kapitałowych) – przedsiębiorca zamierzający przenieść się za granicę zapłaci 19% wartości, a osoba fizyczna 3 lub 19% aktywów finansowych powyżej 2 mln zł. W przypadku osób fizycznych pod daninę będą podlegać podatnicy zamieszkujący Polskę od co najmniej pięciu lat.
 • Podatek u źródła (WHT) – w przypadkach gdy podatnik od tego samego płatnika w jednym roku podatkowym osiągnie przysporzenie w kwocie przewyższającej 2 mln zł, w miejsce ulgi (zwolnienia z podatku bądź obniżonej stawki podatku) stosowanej już w momencie wypłaty podatek ma być pobrany i odprowadzony przez płatnika do urzędu skarbowego i dopiero po zweryfikowaniu przez organ uprawnienia do skorzystania z przywileju zwolnienia z podatku u źródła, możliwy będzie zwrot tego podatku, również płatnikowi. Przekroczenie progu dwóch milionów złotych powodować będzie obowiązek obliczenia, poboru i wpłacenia podatku przez płatnika z zastosowaniem stawek określonych w prawie krajowym (w zależności od statusu podatnika będą to uregulowania zawarte w ustawie o CIT lub w ustawie o PIT).
 • Wprowadzenie odrębnych regulacji regulujących zasady opodatkowania dochodów z walut wirtualnych - przychody z obrotu walutami wirtualnymi kwalifikowane będą odpowiednio do przychodów z kapitałów pieniężnych (art. 17 ustawy PIT) lub zysków kapitałowych (art. 7b ustawy CIT). Dla przychodów z tego tytułu określone zostaną szczególne zasady opodatkowania. Przychody te nie będą łączone z innymi przychodami z kapitałów pieniężnych (zysków kapitałowych). Kwalifikacja do źródła przychodów – kapitały pieniężne dokonana zostanie nawet wtedy, gdy podatnik będzie osiągał przychody z obrotu walutami wirtualnymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Powyższe zmiany zostały opisane skrótowo, aby jedynie zasygnalizować Państwu najważniejsze z nich. W przypadku potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

ZMIANY W ORDYNACJI PODATKOWEJ

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zmieniona zostaje również Ustawa Ordynacja Podatkowa, która polega w szczególności na: wprowadzeniu tzw. mandatory disclosure rules (MDR), tj. obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych. Na mocy nowych przepisów, w pierwszej kolejności zobowiązane do raportowania będą podmioty, które zawodowo zajmują się przygotowywaniem, oferowaniem i wdrażaniem swoim klientom tych schematów. W określonych przypadkach (lecz nie tak rzadkich) obowiązek ten przejdzie na samych podatników. Projekt przewiduje szeroki zakres informacji będący przedmiotem raportowania do organów.

Przewiduje także surowe kary za uchybienia w tym zakresie. W przypadku schematów innych niż schemat podatkowy transgraniczny, obowiązek raportowania nie powstanie, jeżeli niespełnione zostanie kryterium tzw. Kwalifikowanego Korzystającego, za którego uważa się podmiot:

 • którego przychody lub koszty albo wartość aktywów przekroczyły w roku poprzedzającym lub w bieżącym roku obrotowym równowartość 10.000.000 EUR, lub który jest powiązany w rozumieniu (nowelizowanych) przepisów o cenach transferowych z podmiotem spełniającym powyższe kryteria, lub;
 • w przypadku którego udostępniane lub wdrażane uzgodnienie dotyczy rzeczy lub praw o wartości rynkowej przekraczającej równowartość 2.500.000 EUR.

 Dodatkowo, podatnicy (z udziałem wszystkich członków zarządu) w terminie złożenia deklaracji podatkowej obowiązani będą informować organy o jakichkolwiek czynnościach będących elementem schematu podatkowego oraz o wysokości uzyskanych korzyściach podatkowych. Obowiązek zgłoszenia obejmuje schematy wdrożone od dnia 25 czerwca 2018 r., czyli przed wejściem w życie ww. zmian.


powrót