ul. Hetmańska 1A/12 Poznań kancelaria@taxconnect.pl +48 61 85 15 329
20-02-2020

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - nowe obowiązki dla spółem


Dnia 13 października 2019 r. w życie weszły zmienione przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wprowadzające nowe obowiązki dla spółek w zakresie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Zgodnie z art. 58 ww. ustawy, do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane:

 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623),
 • a w przyszłości, z chwilą wejścia w życie zmian kodeksu spółek handlowych wprowadzających prostą spółkę akcyjną, również proste spółki akcyjne.

Nowe obowiązki nie dotyczą więc jedynie spółek partnerskich i prostych spółek akcyjnych.

Nowe przepisy przewidują obowiązek zgłaszania tzw. beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 2 ust. 2 pkt 1) beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad Wnioskodawcą (spółką) poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez Wnioskodawcę lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna (transakcja nieprzeprowadzana w ramach stosunków gospodarczych). Powyższą definicję doprecyzowuje ww. punkt ustawy. W przypadku spółek z o.o. oprócz zarządu takimi osobami będą również wspólnicy osoby fizyczne posiadający więcej niż 25% udziałów.

Do rejestru trzeba będzie zgłosić:

1. dane identyfikacyjne spółki, takie jak:

 • nazwa (firma),
 • forma organizacyjna,
 • siedziba,
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • NIP;

2. Informacje dotyczące beneficjenta rzeczywistego takie, jak:

 • imię i nazwisko,
 • obywatelstwo,
 • państwo zamieszkania,
 • numer PESEL albo datę urodzenia - w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
 • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Zgłoszenie jest nieodpłatne i odbywa się w formie elektronicznej.
Termin zgłoszeń dla spółek istniejących w momencie zmiany przepisów (13 października 2019 r.) – 13 kwietnia 2020 r.
Termin zgłoszeń dla spółek powstałych po 13 października 2019 r. – 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS (do biegu terminu nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy).
Do rejestru należy również zgłaszać wszelkie aktualizacje przekazanych informacji – również w terminie 7 dni od momentu obowiązywania zmiany, nie wliczając sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
W tym miejscu należy pamiętać, iż niektóre zmiany w zakresie spółek zaczynają obowiązywać dopiero w momencie ich wpisu do KRS (np. firmy spółki), a niektóre już od momentu ich zaistnienia (np. powołanie prezesa zarządu).
Za niewywiązanie się z nowych obowiązków grożą bardzo surowe kary – nawet do 1 mln zł.

W razie potrzeby oferujemy pomoc przy wypełnianiu formularza wniosku o wpis do rejestru beneficjentów rzeczywistych.


powrót