ul. Hetmańska 1A/12 Poznań kancelaria@taxconnect.pl +48 61 85 15 329
07-01-2020

Podsumowanie najważniejszych zmian podatkowych obowiązujących od stycznia 2020 r.


Poniżej raz jeszcze przedstawiamy najważniejsze noworoczne zmiany w prawie podatkowym i innych dziedzinach dotyczących przedsiębiorców:

1. OBOWIĄZEK ZAPŁATY NA RACHUNEK BANKOWY KONTRAHENTA WSKAZANY W „BIAŁEJ LIŚCIE PODATNIKÓW” POD RYGOREM NIEUJĘCIA W KOSZTACH PODATKOWYCH

Począwszy od 1. stycznia 2020 podatnicy mają obowiązek dokonywać zapłaty za faktury o wartości powyżej 15.000,00 zł na rachunek bankowy zamieszczony w Wykazie podatników VAT (tzw. biała lista podatników – szczegóły tutaj), pod warunkiem, że wystawca faktury jest czynnym podatnikiem VAT.

Jeżeli podatnik zapłaci na inny rachunek bankowy:

 • nie będzie miał prawa do zaliczenia tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów;
 • ponosi odpowiedzialność solidarną za zaległości podatkowe w VAT wystawcy faktury

W przypadku zapłaty na rachunek bankowy kontrahenta spoza listy - podatnik może uniknąć tych konsekwencji, jeżeli poinformuje urząd skarbowy w terminie 3 dni o dokonaniu przelewu na rachunek bankowy spoza listy

Zatem raz jeszcze uczulamy:

 • proszę sprawdzić (jeżeli firma jest podatnikiem VAT) , czy znajduje się na „białej liście podatników” oraz czy wskazane tam dane (w tym m.in. wszystkie rachunki bankowe) są aktualne!
 • przed dokonaniem przelewu za faktury/transakcje wskazane powyżej należy sprawdzić, czy numer rachunku bankowego, na który przelewana jest zapłata umieszczony został na białej liście podatników!

2. OBOWIĄZEK ZAPŁATY ZA FAKTURĘ W MECHANIZMIE PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (TZW. SPLIT PAYMENT) POD RYGREM NIEUJĘCIA W KOSZTACH PODATKOWYCH.

 
Od listopada 2019 roku istnieje obowiązek zapłaty za wskazane w załączniku nr 15 do ustawy VAT towary i usługi (m.in. paliwa, stal i wyroby stalowe, złom i odpady, metale szlachetne np. złoto i srebro i nieszlachetne, np. miedź; nadto np. tablety, smartfony, konsole, usługi budowlane; części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz olej rzepakowy (także ten ze sklepu w butelce) ) przy wartości faktury równej lub większej niż 15.000 zł z mechanizmem podzielonej płatności.

Oprócz sankcji na gruncie podatku VAT opisywanych już wcześniej, począwszy od 1. stycznia 2020 r. zaczyna obowiązywać kolejna sankcja – tym razem na gruncie podatków dochodowych (PIT i VAT). Otóż brak zapłaty za fakturę mechanizmem podzielonej płatności (w sytuacji, gdy taki obowiązek zachodzi) – skutkował będzie brakiem możliwości ujęcia takiego wydatku do kosztów podatkowych!!! Co istotne sankcja dotyczy zarówno podatników VAT jak i nievatowców (bo i oni mogą teoretycznie mieć obowiązek zapłaty faktur w metodzie podzielonej płatności).

Podsumowując – podatnik w przypadku niezastosowania podzielonej płatności w VAT – nie może ująć w koszty podatkowe faktury objętej mechanizmem podzielonej płatności czyli:

 • na kwotę równą lub większą niż 15.000 zł,
 • dokumentującą dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT,
 • oznaczoną "mechanizm podzielonej płatności"

 
3. OBOWIĄZEK U.JĘCIA NUMERU NIP NABYWCY NA PARAGONIE Z KASY FISKALNEJ, JEŻELI DO PARAGONU MA BYĆ WYSTAWIONA FAKTURA VAT.


Od 1 stycznia 2020 podatnicy (rejestrujący sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej), w przypadku sprzedaży udokumentowanej paragonem fiskalnym –fakturę na rzecz podatnika podatku VAT wystawić można tylko wówczas - jeżeli paragon dla tej sprzedaży zawiera numer NIP nabywcy.

W razie naruszenia tej zasady, organ podatkowy ustala podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe (równowartość 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze). W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania nie ustala się.

Sankcja taka będzie dotyczyć też nabywcy, który ujmie w ewidencji taką fakturę. Nowej regulacji nie stosuje się w taksówkach osobowych.


4. INDYWIDUALNE MIKRORACHUNKI PODATKOWE


Począwszy od 1. stycznia 2020 każdy podatnik opłaca podatki na specjalny indywidualny mikrorachunek.

Mikrorachunek będzie przypisany od każdego podatnika (osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa) posiadającej numer NIP lub PESEL i która jednocześnie jest podatnikiem lub płatnikiem z tytułu:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku od towarów i usług,
 • niepodatkowych należności budżetowych.


W celu ustalenia indywidualnego mikrorachunku podatkowego, należy skorzystać z generatora mikrorachunku podatkowego, który dostępny  na stronie https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego Po wpisaniu numeru NIP lub PESEL, rachunek zostanie wygenerowany. Istnieje również możliwość ustalenia rachunku w dowolnym urzędzie skarbowym.


5. ULGA NA ZŁE DŁUGI W PODATKACH DOCHODOWYCH.

Wzorem podatku VAT ustawodawca wprowadził również do ustaw o podatkach dochodowych (PIT i CIT) regulacje dotyczące tzw. ulg na złe długi. W skrócie chodzi o to, że jeżeli faktura nie została przez kontrahenta zapłacona (lub zbyta) w ciągu 90 dni po upływie terminu jej płatności – podatnik może pomniejszyć podstawę opodatkowania (czyli innymi słowy umniejszyć przychód) o wartość tej faktury. Jednocześnie dłużnik będzie miał obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania (czyli musi umniejszyć swoje koszty podatkowe) o wartość faktury.

Nowe przepisy znajdą zastosowanie do transakcji handlowych dla których termin płatności upływa po 31 grudnia 2019 r. Zatem mogą dotyczyć faktur wystawionych w 2019 r. Przepisy te nie będą dotyczyły podmiotów powiązanych.


6. NOWA WYSOKOŚĆ PŁACY MINIMALNEJ OD 2020 R.

 
W 2020 r. zmieni się wysokość wynagrodzenia minimalnego oraz minimalnej stawki godzinowej. I tak – zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. – począwszy od 1. stycznia br. wynosi:

 • minimalne wynagrodzenia za pracę- 2600 zł
 • minimalna stawka godzinowa przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi – 17 zł


7. KASY FISKALNE ON-LINE – PIERWSI PODATNICY Z OBOWIĄZKIEM ICH STOSOWANIA OD 1. STYCZNIA 2020 R.


Stosownie do nowych przepisów w ustawie o VAT podatnicy są obowiązani począwszy od 1. Stycznia 2020 r. rejestrować sprzedaż za pomocą kas rejestrujących on-line w przypadku:

 • świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Zachodzi zatem obowiązek wymiany starych kas na nowe.


powrót