ul. Hetmańska 1A/12 Poznań kancelaria@taxconnect.pl +48 61 85 15 329
11-12-2019

Rejestr Odpadów BDO


Obowiązek rejestracji w Urzędzie Marszałkowskim do 31. 12. 2019 r. Proszę o uważną lekturę, czy Państwa firma podlega obowiązkowi rejestracji.

Zgodnie z ustawą o odpadach (art. 82), został wprowadzony obowiązek rejestrowania się przedsiębiorców  w Rejestrze Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach (BDO), który należy wykonać do dnia 31.12.2019 r., pod rygorem nałożenia na podmiot kar pieniężnych i innych.

 Na stronie https://bdo.mos.gov.pl/news/nie-wszyscy-przedsiebiorcy-musza-znalezc-sie-w-bdo/, została zamieszczona informacja Ministerstwa Ochrony  Środowiska, wraz z możliwością samodzielnego sprawdzenia (ankieta), czy dany podmiot podlega zarejestrowaniu do BDO.

 Obowiązkiem wpisu do Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają, transportują odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w  opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i  elektroniczny, producenci, importerzy i  wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W  niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych, które również zobowiązane są do prowadzenia ewidencji odpadów. Mogą to być np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne czy firmy budowlane. Z uwagi specyfikę odpadów rejestracji w BDO podlegają również apteki, gabinety lekarskie czy fizjoterapeuci.

 Powodując się na Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, poniżej podaję, że tego obowiązku nie mają przedsiębiorcy przetwarzający: :

 • odpadkowy toner drukarski - do 100 kilogramów rocznie;     
 • materiały budowlane zawierające gips - do 5 ton rocznie;     
 • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - do 5 ton rocznie;    
 • sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania robocze - do 100 kilogramów rocznie;    
 • trociny, wiórki, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir - do 10 ton rocznie;    
 • szkło - do 5 ton rocznie;     
 • tworzywa sztuczne - do 5 ton;    
 • drewno - do 5 ton rocznie.

 Przedsiębiorcy muszą również pamiętać, że po zarejestrowaniu mają obowiązek umieścić numer z BDO na dokumentach bezpośrednio związanych z działalnością. Chodzi tutaj na przykład o faktury VAT, paragony fiskalne, umowy kupna sprzedaży, sprawozdania, karty przekazania odpadów oraz ewidencja odpadów. Za jego brak również grozi kara. Według resortu środowiska numer BDO może być wymieniony w stopce dokumentu obok danych podmiotu jak np. NIP lub umieszczony na pieczęci firmowej. Numeru nie umieszcza się na dokumentach kadrowych, czy związanych z bieżącą obsługą administracyjną i funkcjonowaniem biura firmy, czyli dokumentach nie związanych bezpośrednio z działalnością objętą wpisem do rejestru.

 Od 1 stycznia 2020 r. realizacja obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych będzie prowadzona za pomocą Rejestru BDO. Podmioty, które wytworzą odpady i nie będą zarejestrowane w Rejestrze BDO, nie będą mogły przekazać tych odpadów np. odbierającemu – ponieważ nie będą mieć możliwości wystawienia karty przekazania odpadów w BDO, jak również odbierający nie będzie mógł ich bez wystawionej karty odebrać. Papierowa karta przekazania odpadów, która funkcjonuje obecnie nie będzie już dostępna. Dlatego też ważne jest, aby dokonać rejestracji podmiotu w Rejestrze BDO do końca 2019 roku.

 

Wniosek rejestrowy można złożyć w następujący sposób:

 • osobiście w urzędzie marszałkowskim właściwym dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania;
 • wysyłając pocztą na adres urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania;
 • za pomocą e-maila, jeśli jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 • przez platformę ePUAP.

 

Od 2020 roku przedmiotowy rejestr zostanie rozbudowany o kolejne moduły umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z gospodarowania odpadami wyłącznie w formie elektronicznej.

 Firmy, które podlegają rejestracji w BDO, będą musiały również prowadzić Kartę Ewidencji Odpadu oraz Kartę Przekazania Odpadu również w systemie BDO (po jego rozbudowaniu) oraz składać sprawozdania, jak powyżej.

 Rejestracja w BDO podlega opłacie i wynosi dla mikroprzedsiębioców 100 zł, oraz co do pozostałych przedsiębiorców 300 zł. Ponadto ww. opłaty należy regulować co roku jako opłaty roczne.

 W przypadku podmiotów wpisywanych do Rejestru BDO na wniosek, ogólną zasadą jest, że mogą one prowadzić działalność dopiero po uzyskaniu wpisu, a Marszałek Województwa na wpisanie do Rejestru BDO ma 30 dni od momentu otrzymania kompletnego i poprawnego wniosku.

Jeśli jednak sklep lub hurtownia jest już prowadzona i podmiot udostępnia swoim klientom  np. torebki foliowe podlegające opłacie recyklingowej, przedsiębiorca ma obowiązek złożenia wniosku o wpis do 31 grudnia 2019 roku, nie musi jednak oczekiwać na uzyskanie wpisu i może już udostępniać torebki foliowe od momentu złożenia wniosku do Rejestru.


powrót