ul. Hetmańska 1A/12 Poznań kancelaria@taxconnect.pl +48 61 85 15 329
22-10-2019

Obowiązkowy split payment (mechanizm podzielonej płatności VAT) od 1. listopada 2019r.


Z dniem 1 listopada następuje zaostrzenie kryteriów stosowania mechanizmu podzielonej płatności, w poniższym artykule opisaliśmy szczegóły oraz zamieściliśmy tabelę usług i towarów których zmiany dotyczą.

„Split Payment” – Mechanizm podzielonej płatności

 1. Od kiedy obowiązuje: od 1 listopada 2019 r. zacznie funkcjonować obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o towarów i usług (dalej ustawy o VAT). Załącznik znajdziecie Państwo na końcu niniejszej informacji.

 2. Kogo dotyczy: wyżej wymieniony mechanizm dotyczył będzie wszystkich przedsiębiorców w zakresie transakcji opisanych w załączniku nr 15 ustawy o VAT, tj. w szczególności rozliczanych wcześniej odwrotnym obciążeniem VAT (są to w przede wszystkim: paliwa, stal i wyroby stalowe, złom i odpady, metale szlachetne np. złoto i srebro i nieszlachetne, np. miedź. Ponadto, objęte nią będą np. tablety, smartfony, konsole, usługi budowlane; części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria).

Aby wystąpił obowiązek zastosowania Split Payment muszą zostać spełnione łączenie poniższe warunki:

  • data wystawienia faktury będzie przypadała po 31.10.2019 r. (z wyjątkiem takich dostaw towarów lub świadczenia usług – gdzie obowiązek podatkowy powstał przed 1. listopada 2019 r. - te transakcje, nawet gdy faktura będzie wystawiona po 31. 10. 2019 r. rozliczamy po staremu),
  • wartość transakcji brutto będzie równa lub większa niż 15 tys. zł,
  • co najmniej jedna pozycja z faktury jest zawarta w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT,
  • transakcja jest przeprowadzana pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony oraz sprzedawca i odbiorca są podatnikami VAT.

 3. Obowiązek posiadaniu rachunku rozliczeniowego dla przedsiębiorców w banku: każdy przedsiębiorca będzie musiał obowiązkowo posiadać rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK, co wynika z ustawy Prawo bankowe. Ma to przeciwdziałać uchylaniu się przedsiębiorców od stosowania mechanizmu Split Paymentu. Rachunek należy zgłosić do Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od jego założenia.

 4. Zasady działania: Wystawca faktury objętej Split Payment ma obowiązek umieścić na fakturze adnotację „MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI. Natomiast kontrahent dokonujący płatności ma obowiązek dokonać płatności z uwzględnieniem tego mechanizmu – tzn. wskazać w komunikacie przelewu jaka część zapłaty to VAT i ma trafić na odrębne konto VAT Sprzedawcy. W efekcie płatność za towar lub usługę, dokonana przelewem, nie trafia w całości na jedno konto odbiorcy, ale zostaje rozdzielona na kwotę netto i VAT. Wpłata będzie trafiała na dwa różne rachunki bankowe dostawcy. Kwota netto  będzie trafiała na zwykły rachunek rozliczeniowy, a VAT na specjalny rachunek VAT, utworzony przez bank (każdemu przedsiębiorcy posiadający rachunek firmowy bank powinien automatycznie założyć taki rachunek).

Z konta bankowego VAT – podatnik może realizować tylko konkretne wskazane płatności (zapłata VAT innemu przedsiębiorcy, podatki, ZUS), przelew na zwykły rachunek przedsiębiorcy musi poprzedzić zgoda organu podatkowego.

5. Sankcje za naruszenie przepisów o podzielonej płatności

Jeżeli podatnik dokona płatności (przy obowiązku stosowania Split payment) z pominięciem tego mechanizmu – organ podatkowy ustali tzw. dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku VAT przypadającej na towary/usługi objęte split payment wskazane na fakturze, której dotyczy płatność. Sankcja to dotyczy tylko spółek. Podatnicy VAT – osoby fizyczne – odpowiedzą  natomiast za wykroczenie albo przestępstwo skarbowe na podstawie kodeksu karnego skarbowego. Sugeruję zatem bezwzględne przestrzeganie tych przepisów!!! Co więcej podmiot płacący za taką fakturę mogą spotkać sankcje nawet wtedy, gdy wystawca nie wskazał na fakturze adnotacji „MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI”. Warto zatem analizować każdą fakturę o wartości 15.000 lub większej.

 6. Przywileje w stosunku do Przedsiębiorcy stosującego Split Payment:

Ustawodawca wprowadził także pewne udogodnienie dla podatników stosujących Split Payment:

  • stosowanie domniemania dochowania należytej staranności ,
  • brak odpowiedzialności solidarnej z dostawcą za zaległości podatkowe,
  • zwrot różnicy w podatku w trybie przyspieszonym (w ciągu 25 dni),
  • środki zgromadzone na rachunku VAT nie będą podlegały egzekucji komorniczej,
  • do wysokości kwot zapłaconych w podzielonej płatności nie ma sankcji VAT.

 

7. W związku z powyższymi zmianami - z dniem 1 listopada 2019 r. w Polsce przestaje obowiązywać mechanizm „odwrotnego obciążenia” w obrocie krajowym.

Reasumując: Przed 1. Listopada – należy sprawdzić – czy podatnik (firma) posiada bankowy rachunek VAT (przedsiębiorcy rozliczający się rachunkiem prywatnym powinni zmienić go na formowy), a nadto przy zapłacie za fakturę o wartości równej lub wyższej niż 15.000 zł należy sprawdzić, czy usługi/towary, za które płacimy nie są zawarte w załączniku nr 15 do ustawy (treść załącznika poniżej). Jeżeli tak – zapłata kwoty VAT usług/towarów z załącznika 15 powinna nastąpić na rachunek VAT kontrahenta, nawet jeżeli nie umieścił na fakturze adnotacji „MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI”.

Załączniki:

  1. Tabela towarów i usług objętych obligatoryjnie mechanizmem split payment : zalacznik_nr15.pdf

powrót