ul. Hetmańska 1A/12 Poznań kancelaria@taxconnect.pl +48 61 85 15 329
15-09-2019

Zmiany w podatkach: lipiec - październik


Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzone następujące zmiany.

Z dniem 1 sierpnia 2019 r. do przepisów PIT zostało dodane nowe zwolnienie dla przychodów osiąganych przez podatników do ukończenia 26. roku życia. Zwolnienie to ma powodować możliwość lepszego startu na rynku pracy ludziom młodym. Pracodawcy po raz pierwszy będą obowiązani do uwzględnienia nowej ulgi już przy wypłacie wynagrodzeń w sierpniu, pod warunkiem że otrzymają stosowny wniosek pracownika o zastosowanie zwolnienia.

Nowe zwolnienie dla przychodów otrzymywanych przez podatników do dnia ukończenia 26. ma zastosowanie wtedy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  • uzyskany przychód jest przychodem z pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy lub przychodem ze zlecenia,
  • ww. przychód został uzyskany do dnia ukończenia przez podatnika 26. roku życia,
  • nie został przekroczony limit zwolnienia, czyli 85 528 zł w roku podatkowym (z wyjątkiem 2019 r., w którym limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł) .

Zwolnienie nie obejmuje wszystkich rodzajów przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Obejmuje ono wyłącznie przychody z pracy oraz ze zleceń. Inne przychody (np. przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej czy przychody z umów o dzieło) ze zwolnienia tego nie korzystają.

Aby pracodawca (płatnik) mógł uwzględnić ww. przepisy wymagane jest złożenie płatnikowi pisemnego oświadczenia, że uzyskane przez niego w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. przychody z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 updof będą w całości zwolnione od podatku na podstawie tego przepisu. Płatnik, który je otrzyma, zostanie zwolniony z obowiązku poboru zaliczek na PIT za takiego pracownika, najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie.

 

II. W dniu 1 października 2019 r. wejdzie w życie ustawa zmieniająca ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Celem powyższych zmian jest zmniejszenie obciążeń podatników podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników oraz obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17%.

Zgodnie ze zmianami od dnia 01.10.2019 r. podatek PIT zostanie obniżony z 18 do 17 proc. Dodatkowo obniżone zostaną koszty pracy tj. osoba zarabiająca np. 2 250 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.) zyska rocznie 472 zł, a przy pensji 4 765 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenie prognozowane na 2019 r.) – zysk wyniesie rocznie 732 zł.

Zatem po zmianach, koszty uzyskania przychodów wyniosą:

  • 250 zł miesięczne (jednoetatowcy) – obecnie 111,25 zł,
  • 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) – obecnie 139,06 zł,
  • 3 000 zł roczne (jednoetatowcy, miejscowi) – obecnie 1 335,00 zł,
  • 3 600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 1 668,72 zł,
  • 4 500 zł roczne (wieloetatowcy) obecnie 2 002,05 zł,
  • 5 400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) obecnie 2 502,56 zł.

mniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników.

Według planów ustawodawcy, pomimo faktu, że zmiany mają zostać wprowadzone od dnia 1 października 2019 r., wymierne efekty zmian, będą odczuwalne dla podatników jeszcze w roku 2019 r.

 

III. Od 1 stycznia 2020 r. r. wchodzi w życie zmiana dotycząca ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie „podatku u źródła”, oraz zmiana zasady jego poboru, odroczona kolejno od 1 lipca 2019 r. oraz dalej od 1 stycznia 2020 r.

Co do zasady podatek u źródła został uregulowany w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nakłada on na osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami obowiązek pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz tego samego podatnika, które nie przekraczają wartości 2 mln złotych. Ten obowiązek nie ma zastosowania, jeśli pomiędzy Polską a krajem rezydencji odbiorcy wypłacanej należności obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, a polski przedsiębiorca posiada ważny certyfikat rezydencji podatkowej podmiotu zagranicznego.

Stawka zryczałtowanego podatku u źródła uzależniona jest od rodzaju transakcji i wynosi 10% lub 20% kwoty należności, lub inne stawki jeśli pomiędzy Polską a krajem rezydencji odbiorcy istnieje umowa międzynarodowa a w tym zakresie.

W myśl wprowadzonych zmian w przypadku płatności na rzecz jednego podatnika przekraczających 2 mln złotych w ciągu roku podatkowego, możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku poboru podatku, czy też niższej stawki, wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zostały zmienione. Zgodnie ze znowelizowanymi regulacjami, płatnik zobowiązany będzie wtedy wpłacić pobrany podatek, a następnie podatnik, a więc podmiot zagraniczny, będzie mógł wystąpić z wnioskiem o jego zwrot. Uprawnienie do złożenia wniosku o zwrot podatku przysługiwać będzie również płatnikowi, o ile ten poniesie ekonomiczny ciężar podatku, na przykład poprzez ubruttowienie należności.  Ponadto  w tym zakresie wprowadzone zostały dwa uproszczenia pierwsze polegające na złożeniu przez płatnika organowi podatkowemu oświadczenia podpisanego przez kierownika jednostki, iż posiada on wszystkie wymagane przez przepisy prawa podatkowego dokumenty uprawniające do skorzystania z preferencyjnych zasad opodatkowania, a drugie podatnik lub płatnik mają możliwość wystąpienia do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie tzw. opinii o stosowaniu zwolnienia. Wskazane zmiany zostały już po raz drugi odroczone a końcowo maja wejść w życie od dnia 1 stycznia 2020 r.


powrót