ul. Hetmańska 1A/12 Poznań kancelaria@taxconnect.pl +48 61 85 15 329
24-11-2018

Zmiany w ustawie o KRS - o czym trzeba pamiętać ?


W związku z nowelizacjami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, dokonując jakichkolwiek zmian we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, należy pamiętać o dopełnieniu nowych ustawowych obowiązków nałożonych na podmioty wpisane do KRS.

Ograniczenie Liczby Kodów PKD

Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przy pierwszej czynności dokonywanej w Rejestrze, lecz nie później niż do 1.12.2019 r., powinny ograniczyć liczbę kodów PKD do dziesięciu, łącznie z przedmiotem przeważającej działalności. Podanie przedmiotu przeważającej działalności jest obowiązkowe i powinno być określone z dokładnością na poziomie podklasy. W przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji przedmiot działalności i przedmiot przeważającej działalności określa się dla oddziału.
Jeżeli przedmiot działalności wynika z umowy spółki, aktu założycielskiego lub statutu, zgłoszenie nie wymaga ich zmiany.

Oświadczenia obejmujące adres do doręczeń

Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego powinny również przy pierwszej czynności dokonywanej w Rejestrze, lecz nie później niż do dnia 15.09.2019 r., w zależności od rodzaju i sytuacji spółki, dostarczyć do KRS dokumenty takie, jak:

  • oświadczenie obejmujące aktualny adres do doręczeń wspólnika uprawnionego do reprezentacji;
  • oświadczenie obejmujące aktualny adres do doręczeń członków zarządu;
  • oświadczenie obejmujące aktualny adres do doręczeń prokurenta;
  • oświadczenie obejmujące aktualny adres do doręczeń likwidatora;
  • dla spółek kapitałowych – oświadczenie obejmujące nazwisko i imię oraz aktualny adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i aktualną siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu.

Obowiązek ten nie znajduje zastosowania, jeśli informacja o adresie do doręczeń znajduje się w aktach rejestrowych.

Zgoda na powołanie

Podmioty, które chcą dokonać:

  • 1. powołania wspólnika uprawnionego do reprezentacji;
  • 2. powołania członka zarządu;
  • 3. powołania prokurenta;
  • 4. powołania likwidatora,

zgodnie z nowelizacją ww. ustawy do wniosku powinny dołączyć oświadczenie o zgodzie tych osób na ich powołanie. Wymogu dołączenia oświadczenia obejmującego zgodę nie stosuje się, jeśli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.


powrót